SZTYG.art
SZTYG.art

STOWARZYSZENIE SZTYG.art
ul. Piotra Skargi 34 d
41-500 Chorzów
wpisane do rejestru stowarzyszeń 30.12.2005r.
pod numerem KRS: 0000248277
NIP: 627 256 35 42
ZARZĄD:
Michał Wróblewski – prezes,
Sergiusz Brożek – wiceprezes,
Marek Wilczek – członek zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA:
Paweł Drozd,
Anna Perłak,
Bogusława Olczyk.


Zasadniczym celem powstania naszego stowarzyszenia było nadanie artystycznego i społecznego tętna zabytkowym obiektom pozostałym po zlikwidowanej kopalni „Prezydent” w Chorzowie, a ocalonym od zniszczenia i rewitalizowanym przez nowego właściciela, firmę MAP System, która przywróciła je do życia i świadomości mieszkańców miasta.

Symbolem tych działań jest, wpisana już do rejestru zabytków i odnowiona, zabytkowa wieża szybowa (zbudowane zostały schody oraz platforma widokowa), a także sztandarowy projekt stowarzyszenia – Chorzowski Teatr Ogrodowy, którego główna scena mieści się w Magazynie Ciekłego Powietrza – tworzonym tu przez MAP System i nasze stowarzyszenie niezależnym, interdyscyplinarnym ośrodku sztuki i edukacji. Partnerem Stowarzyszenia w tych przedsięwzięciach jest Miasto Chorzów, będące właścicielem wydzierżawionej stowarzyszeniu wieży.ZE STATUTU STOWARZYSZENIA SZTYG.art:

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Podstawowe cele Stowarzyszenia to:

 1. Stworzenie Interdyscyplinarnego Ośrodka Sztuki i Edukacji w Chorzowie,
 2. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności mającej na celu rozwój i sprawne funkcjonowanie Interdyscyplinarnego Ośrodka Sztuki i Edukacji w Chorzowie oraz Chorzowskiego Teatru Ogrodowego,
 3. Kreowanie, produkcja i promocja spektakli teatralnych i filmów,
 4. Edukacja przez sztukę oraz edukacja regionalna,
 5. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych,
 6. Działania na rzecz integracji społeczności lokalnej,
 7. Działania twórcze i promocyjne w obszarze i na pograniczu różnych dziedzin sztuki (teatr, film, muzyka, literatura, sztuki plastyczne),
 8. Animowanie życia kulturalnego Górnego Śląska,
 9. Upowszechnianie turystyki oraz krajoznawstwo.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Stworzenie Interdyscyplinarnego Ośrodka Sztuk i Edukacji w Chorzowie na terenach poprzemysłowych, w budynkach byłej kopalni „Prezydent”,
 2. Wszelkie działania materialne i prawne na rzecz powstania i działalności Interdyscyplinarnego Ośrodka Sztuki i Edukacji w Chorzowie oraz Chorzowskiego Teatru Ogrodowego – letniego festiwalu o profilu teatralnym,
 3. Tworzenie, produkcję i promocję spektakli i przedsięwzięć teatralnych oraz filmów,
 4. Organizację, produkcję i promocję rozmaitych zdarzeń i przeglądów artystycznych w obszarze i na pograniczu różnych dziedzin sztuki (teatr, film, muzyka, literatura, sztuki plastyczne), a także spotkań z miłośnikami, twórcami i odbiorcami sztuki,
 5. Realizację edukacji przez sztukę, przede wszystkim dzieci i młodzieży,
 6. Realizację edukacji regionalnej, przede wszystkim integrującej lokalną społeczność, w tym konferencje i sympozja,
 7. Wszelkie działania na rzecz rewitalizacji obiektów poprzemysłowych Górnego Śląska, w szczególności tworzenie w nich nowych przestrzeni artystycznych i społecznych,
 8. Wszelkie działania na rzecz rozwoju indywidualnej i zbiorowej turystyki obiektów poprzemysłowych Górnego Śląska, a w szczególności byłej kopalni „Prezydent”,
 9. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, oraz prowadzenie działalności integrującej członków poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 10. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 11. Działalność wydawniczą, w szczególności publikacja i promocja wydawnictw z zakresu celów statutowych,
 12. Każdą inną działalność sprzyjającą rozwojowi statutowych celów.


zapraszamy na Chorzowski Teatr Ogrodowy!